Terms of Service

1. Giriş

 • İşbu kullanıcı sözleşmesi, uygulama ve web Sitesinde yer alan kurallar Datapare tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart, koşulları, uygulama ve web sitesinin kullanılması kurallarını düzenlemektedir.
 • Kullanıcının, web sitesi veya uygulama üzerinden profil oluştururken işbu sözleşmeyi onayladığı ve uygulamadan veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
 • Datapare, sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
 • Datapare, herhangi bir değişiklik yapması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile uygulama ve web sitesi’nde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, uygulama ve web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve tüm kullanıcılar yeni şartlara tabii olacaktır.

2. Kullanıcı Bilgileri ve Kişisel Veriler

 • Datapare Gizlilik ve Kişisel Veri Saklama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı üyelik bilgileri dahil kişisel verilerine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir.

3. Sorumsuzluk

 • Datapare uygulamanın veya bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.
 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, Datapare, web sitesi ya da uygulamasının kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ya da kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 • Datapare işbu sözleşme kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca, “yer sağlayıcı” konumundadır. İlgili hükümler uyarınca Datapare’in içerik sağlayıcılar tarafından paylaşılan içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanunun amir hükmü uyarınca “Datapare kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir”.6.madde uyarınca usulüne uygun yapılacak bildirimleri takıben, kanuni gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.
 • Datapare’in takip ve analiz ettiği veriler umuma açık verilerdir ve işlenmesi kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmemektedir. Kişisel verilerle temas edilmesi gereken analizler bakımından, gerekli anonimleştirme Datapare tarafından özenle gerçekleştirilmektedir.

4. Üyelik

 • Kullanıcı, websitesi veya uygulama’dan faydalanmak için Datapare tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle web sitesi yada uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Datapare sorumlu değildir.
 • Kullanıcı tarafından websitesine veya uygulamaya erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olacaktır. Üyelik üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Datapare’e bildirecektir.
 • Kullanıcı’ya tevdi edilen kullanıcı ve şifre, münhasır kullanıma mahsustur. Kullanıcı bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder. İşbu hükme aykırılık, bir yıllık sözleşme tutarınca cezalandırılacaktır. Datapare bu halde sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutmaktadır.

5. Hizmetler

 • Discover
  • Discover, Kullanıcı’nın yeni pazarlara açılmadan önce, kullanıcı alışkanlıklarını ölçmesine imkan sağlayan bir analiz platformudur.
 • Benchmark
  • Benchmark, emsal ürünlerde rakip fiyat karşılaştırılmasına imkan veren bir analiz platformudur.
 • Track
  • Track, online, gerçek zamanlı rakip fiyat ve analizi platformudur. Kullanıcı tarafından belirlenen, umuma açık konumdaki rakip verileri 24 saatte bir incelenerek, analiz edilmektedir. İlgili analizin sonucu düzenli olarak raporlanarak, Kullanıcı’nın erişime açık hale getirilmektedir.

6. Hizmetlerin İfası

 • Datapare verileri 24 saatte bir güncellemeyi taahhüt eder. İşbu hüküm nisbi emredicidir, taraflar aksini sözleşmeyle kararlaştırabilir. Datapare Kullanıcı tarafından usulüne uygun bildirilen problemleri, 7 iş günü içerisinde çözümlemeyi taahhüt eder.

7. Temlik veya Nakil

 • Datapare, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya site içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcıya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

8. Mücbir Sebepler

 • Datapare doğal afet, terör olayları, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji, işgücü veya imkan yetersizliği nedeniyle Datapare’in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

9. Sözleşmenin Bütünlüğü

 • İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • İşbu sözleşme, tüm ekleriyle bir bütünlük teşkil eder. Ekleri özel hüküm teşkil edip, çelişki halinde öncelikle geçerli olacaktır.

10. Uyuşmazlık Çözümü ve Tahkim

 • Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Websitesi veya uygulamaya kaydolarak, işbu kullanıcı koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul etmiş bulunmaktasınız.